อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์สุนทร วงศ์เสน

คณบดีคณะ

อาจารย์พันธวัจน์ สิงห์เฉลิม

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์นภารัตน์ ไพรินทร์

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์มงคล พุ่มแก้ว

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ชัชวาลย์ สอนศิริ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ทศพล สุคตะ

อาจารย์ประจำ

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์วิทย์ วรรณวิจิตร

อาจารย์ประจำ

ดร.ฐิติพงษ์ นิยมสัตย์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ดร.นุโรจน์ พานิช

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ภาวิน ทวิชศรี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สมพร จิระไกรวุฒิเดช

อาจารย์ประจำ

เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

อาจารย์กฤตชัย นันทจันทร์

นางสาวทิพวรรณ เสนเชื้อ