ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา

ผลิตวิศวกรที่สนองความต้องการของตลาดและมีจิตสำนึกแห่งคุณธรรม

ปณิธาน

ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกแห่งคุณธรรมที่แท้จริง

วิสัยทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันรัชต์ภาคย์  มุ่งผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรม  และดำเนินการให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมแก่ภาครัฐและเอกชน

พันธกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ยึดแนวทางปณิธานการก่อตั้งวิทยาลัยบนรากฐานในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถและมีคุณธรรมอย่างแท้จริง  ตามปรัชญาข้างต้น  โดยมุ่งเน้นปัจจัย  3  ประการคือ  นักศึกษา  ขบวนการศึกษา  และความรู้ด้านวิชาการโดยจัดการศึกษาเพื่อสร้างนักศึกษาที่เป็นพลเมืองที่ดี  มีความรู้ดี  ประกอบด้วยความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย  เป็นผู้มีจริยธรรมสูง  และสร้างความรู้ในลักษณะองค์รวม  ควบคู่กับความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตัวและสังคมประเทศชาติ