ประวัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันรัชต์ภาคย์  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2536  เนื่องจากเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งภาครัฐและเอกชน  ส่งผลให้เกิดความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ  สถาบันรัชต์ภาคย์จึงจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นประกอบด้วย  2  สาขาวิชาคือ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ต่อมาทางวิทยาลัย  ได้มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพ  เพื่อรับใช้สังคมตลอดจนพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป